เข้าใช้งานระบบด้วย PSU Passport

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


24 มี.ค. 2560 - ระบบใหม่ที่ได้ปรับแก้ดูได้จากเอกสาร [มอ002/135] การเปิดใช้ระบบ E-document ที่ได้ปรับแก้เพิ่มเติม ในส่วนการทำงานและหน้าจออื่น ๆ ของระบบยังคงเดิม

11 พ.ย. 2559 -ผู้ใช้งาน E-Docs วิทยาเขตปัตตานีที่ใช้ E-Mail @bunga.pn.psu.ac.th ขอให้ท่านดำเนินการเปลี่ยน E-Mail ที่บันทึกไว้ใน E-Docs เป็น E-Mail ตัวอื่นเพราะ E-Mail bunga.pn.psu.ac.th ได้หยุดให้บริการแล้ว ตามที่ได้รับแจ้งมา (การจัดการ >> E-mail)

ระบบใช้งานได้ดีกับ

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Adobe Reader Version 9 ขึ้นไป

New Feature

- การย่อ/ขยาย พื้นที่แสดงเอกสาร PDF

Facebook ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร

HyperLink

ดาวน์โหลด


ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 2 เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 หากท่านต้องการค้นหาเอกสารเก่าก่อนวันดังกล่าว สามารถค้นหาได้ในระบบเดิมค่ะ

© ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเดิม (ใช้งานถึง 30 กันยายน 2553 หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)
© หอจดหมายเหตุระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 1