[-] ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2559