[มอ028/ว622] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานตามระบบ Lean" ครั้งที่ 1